SIMPATICI – EPS 268 – 08/04/2015

268 Dun Manwel

Episodju 268

Isem: LOTTERIJA

Kitba ta’ Joe Gatt

8 ta’ April 2015 fid-20.45

Il-Kappillan ghandu bzonn jigbor xi flus ghall-parrocca, izda ta’ madwaru jaqblu li hawn wisq gbir u kulhadd jiddejjaq mill-gbir. Dun Manwel johrog bl-idea li jaghmlu lotterija. Fl-ufficcju ta’ Joe jithajru jilghabu biljett f’lotterija kbira ta’ hames miljun ewro… imbaghad jekk jirbhu jaqsmu kollox bejniethom. Is-Sur Tonna jwieghed lill-haddiema tieghu li jekk jirbah jibghathom xi mkien sabih… Leonard jigih hsieb hazin.

Our Sponsors