SIMPATICI – eps 259 – 28/01/2015


259 Manuel, Ruth & WalterIsem: FAREWELL

Kitba ta’ John Suda

28 ta’ Jannar 2015 fid-20.45

L-atmosfera fl-ufficcju ta’ Joe u Alan tinbidel ghal kollox. L-affarijiet sejrin ahjar, specjalment mindu titfacca Patricia. Imma din Patricia min hi? U x’se tkun qed taghmel hemm? Kulhadd jiehu gost biha? L-atmosfera fid-dar tal-familja Cassar mhix bhal tal-ufficcju. Katrin bin-nervi, u ma trid tisma’ minn hadd. Tahseb li se jerga’ jigri kif gara zmien ilu. Ruth u Walter imorru joqghodu ghand Joe u Dora.

Our Sponsors