Simpatici – Episode 244 – MARATONA

Kitba ta’ Joe Gatt
– 9 ta’ Jannar 2013 fid-20.30

Lejla ghand ta’ Cassar: l-irgiel jiehdu gost jaraw loghba futbol u n-nisa jiehdu pjacir f’diskursata. Ikun hemm anke min jilghab loghba karti u jispicca mkecci. L-ispettur Mikela tara lil PC Borg irikkeb lil xi hadd fil-karozza u tirrabja mhux ftit. Il-Kappillan jixtieq li tkun organizzata maratona. Maratona ta’ xiex? Ikun hemm min jithajjar jiehu sehem u ohrajn ikollhom jiehdu sehem bilfors. Ghaliex kulhadd jidhak b’Karl? Ma jonqosx li Jimmy johrog b’wahda minn tieghu. Imma anke meta jistadd il-flushing jehel hu? Il-maratona ssir, tintemm u jkun hemm rebbieh… Min?

Our Sponsors