Simpatici – Episode 243 – UGIGH TA’ ZAQQ

Kitba ta’ John Suda
– 2 ta’ Jannar 2013 fid-20.30

Fil-jum tal-Hadd, il-familji Cassar u Filletti sejrin lejn il-quddies. F’daqqa wahda Mariah titla’ tigri ‘l fuq b’ugigh ta’ zaqq. Minhabba li Charlie diga jkun sema’ quddies allura joffri li joqghod maghha biex l-ohrajn imorru l-knisja. Huma u hergin ma jkollhomx hin ikellmu lil Jimmy u dak jahseb li ma riedux ikellmuh apposta. Fid-dar ta’ Cassar, Charlie jsir jaf sigriet. Ghand ta’ Filletti, Alex herqan li jkun addottat bhal Anthea. Tghid issehh ix-xewqa tieghu? Fl-ufficcju tal-ABS, Alan u Ganni jergghu ibellghu cajta lil Jimmy… ghal darba ohra!

Our Sponsors