Coming Next

 • INTRICCI – L-ahhar episodju

  F’dan l-ahhar episodju tas-sensiela, jifdal certi kurzitajiet kbar bhal x’inhu r-rizultat ghal Mario u ghal John…… kollox jiddependi minn dak li jixtiequ jsiru jafu! Qisu l-hbiberija bejn Marilena u Peter ma baqghetx ta’ zewgt kollegi fuq ix-xoghol li ma jahmlux … read more

 • INTRICCI – it-2 sensiela

  IS-SOAP OPERA TKOMPLI Matul l-istaġun li għadda, is-soap opera ta’ Hermann Bonaci Productions Intriċċi kienet segwita minn ħafna. Kull nhar ta’ Erbgħa, kull min iħobb id-drama bil-Malti segwa l-kitbiet ta’ Joe Gatt esegwiti b’mod tajjeb mill-atturi fit-tim immexxi minn Hermann … read more

 • SIMPATICI – fis-Sajf

  Ir-Repetizzjonijiet ta’ Simpatici matul ix-xhur tas-Sajf.   NET TV mit-Tnejn sal-Gimgha bejn is-13:30 u l-16:30,. TVM it-Tnejn u l-Hamis fin-12:30 u is-Sibt fit-15:00.

 • MISTER FISHERMAN 2015

   Mister Fisherman.. program informattiv dwar is-sajd. THobb jew ma thobbx tmur tistad dan il-program zgur ser issibu interessanti ghalik. Ta’ kull gimgha il-prezentatur Josef Camilleri ilghaqqana ma tekniki godda ta’ kif wiehed ghandu jistad sabiex jaqbad dik il-huta partikolari. Barra minn … read more

 • INTRICCI – Soap Opera

  Intriċċi: il-familji Caruana u Camilleri, zewg familji sinjuri fejn l-istess membri huma rivali ta’ xulxin. Din id-drama ti…rrakonta hajjithom u dak li akkost ta’ kollox lesti li jaghmlu ghal kull forma ta’ poter. Thobbhom jew tobghodhom mintix se twaqqafhom minn … read more

 • SIMPATICI – EPS 274 – 20/05/2015

  Episodju 274 Isem: Il-Mummja Storja ta’ Joseph W. Gatt, Kitba ta’ Joe Gatt 20 ta’ Mejju 2015 fid-20.45 Lisa tkompli taqla’ l-inkwiet fid-dar tal-familja Cassar. Id-dar qisha taghha u kulhadd irid jaqdiha kif tixtieq hi. Il-hajja nbidlet u kulhadd kellu … read more

 • SIMPATICI – EPS 273 – 13/05/2015

  Episodju 273 Isem: Titwib Kitba ta’ John Suda 13 ta’ Mejju 2015 fid-20.45 Walter ma jiflahx u jibqa’ d-dar. Lil Ruth jirrabjaha ghax jghaggibhom wisq. Ganni jgib kejk l-ufficcju u jittiekel kollu… lanqas bicctejn ghall-qassis u l-abbati tat-tberik ma jifdal. … read more

 • SIMPATICI – EPS 272 – 06/05/2015

  Episodju 272 Isem: ECDL Kitba ta’ Brian Farrugia 6 ta’ Mejju 2015 fid-20.45 Fir-rahal se jorganizzaw Fun Day u Mariah u Manwel se jiehdu sehem f’recta bhala parti mill-attivitajiet. Izda din il-Fun Day se tahbat vicin hafna l-ezamijiet tal-ECDL. Fuq … read more

 • SIMPATICI – EPS 271 – 29/04/2015

  Episodju 271 Isem: GWERER 29 ta’ April 2015 fid-20.45 Walter jaħseb ħażin f’Charlie. Imma Charlie xorta jibqa’ mal-bqija tal-familja jaraw film tal-gwerra, inklużi Mariah u Manwel. Il-film ma jogħġobx lil kulħadd minħabba xi xeni tal-gwerra. Min imur jorqod u min … read more

 • SIMPATICI – EPS 270 – 22/04/2015

  Episodju 270 Isem: TPARTIT Kitba ta’ Frida Cauchi 22 ta’ April 2015 fid-20.45 Is-Sur Naudi tal-ABS Auditors icempel lil Joe u jaghtih l-ahbar li se jibghat lil Patricia f’ufficcju barra minn Malta. Fl-ufficcju ta’ Dora, Maggie tigiha kurzità x’fiha l-bagalja … read more

 • SIMPATICI – EPS 269 – 15/04/2015

  Episodju 269 Isem: BAGALJI Kitba ta’ Frida Cauchi 15 ta’ April 2015 fid-20.45 Is-Sur Agius imur fl-uffiċċju tal-ABS wara l-ħin b’dokument importanti ħafna. Tant hu importanti li lanqas jieħdu miegħu id-dar ma jrid… li ma jmurx jintilef. Fid-dar, Walter jagħmel … read more

 • SIMPATICI – EPS 268 – 08/04/2015

  Episodju 268 Isem: LOTTERIJA Kitba ta’ Joe Gatt 8 ta’ April 2015 fid-20.45 Il-Kappillan ghandu bzonn jigbor xi flus ghall-parrocca, izda ta’ madwaru jaqblu li hawn wisq gbir u kulhadd jiddejjaq mill-gbir. Dun Manwel johrog bl-idea li jaghmlu lotterija. Fl-ufficcju … read more

 • SIMPATICI – EPS 267 – 25/03/2015

  Episodju 267 Isem: NINNA NANNA Kitba ta’ John Suda 25 ta’ Marzu 2015 fid-20.45 Patricia tqajjem plejtu fl-ufficcju ghax fit-toilet hemm wirdiena. Kulhadd irid jaghmilha tar-ragel imma tispicca tmur toqtolha Lorrie. Fid-dar, Joe jghid xi haga u Katrin tiehu ghaliha. … read more

 • SIMPATICI – EPS 266 – 18/03/2015

  Episodju 266   Isem: SINJALI Kitba ta’ John Suda   18 ta’ Marzu 2015 fid-20.45   Leonard irid lil Salvinu jiktiblu l-bijografija tieghu. Salvinu ma jridx jaccetta ghax mhux kittieb. Leonard jiehu ghalih. Patricia tidhol irrabjata fl-ufficcju ghax qalghet citazzjoni… … read more

 • SIMPATICI – EPS 265 – 11/03/2015

  Episodju 265   Isem: NAMUR Kitba ta’ John Suda   11 ta’ Marzu 2015 fid-20.45   Patricia ssib fjura fuq l-iskrivanija taghha. Dil-mossa xejn ma toghgobha. Min-naha l-ohra, f’qalb Karl qed tinbet gibda ta’ namur. Lejn min? Fl-ufficcju ta’ Dora, … read more

 • SIMPATICI – EPS 264 – 04/03/2015

  Episodju 264 Isem: TESTMENT Kitba ta’ Joe Gatt 4 ta’ Marzu 2015 fid-20.45 Il-Hadd filghodu Karl ibakkar ghall-quddies biex wara jmur jistad ma’ Alex. Il-Kappillan ukoll ibakkar… biex wara li jdaqqes imur jimla zaqqu ghand il-parruccani. Bla ma jkun jaf … read more

 • SIMPATICI – EPS 263 – 25/02/2015

  Episodju 263 Isem: B’XORTIH Kitba ta’ Frida Cauchi 25 ta’ Frar 2015 fid-20.45 Jimmy jkun ghand ta’ Cassar, jorqod quddiem it-televixin u ma jqajmuhx. Tigri xi haga li tinkwieta lil Jimmy. Imur jitkellem ma’ Ganni, Lorrie u Alan. Imma anke … read more

 • SIMPATICI – EPS 262 – 18/02/2015

  Episodju 262 Isem: San Valentinu Kitba ta’ Joe Gatt 18 ta’ Frar 2015 fid-20.45 Jum San Valentinu, il-jum li fih Jason jaghlaq zmienu. Imma llum Katrin mhix kuntenta ghax Jason jinsab ‘il boghod. Ganni jgib xi pastizzi l-ufficcju… pastizzi li … read more

 • SIMPATICI – EPS 261 – 11/02/2015

                              Episodju 261 Isem: EZERCIZZJU Kitba ta’ Joe Gatt 11 ta’ Frar 2015 fid-20.45 Charlie jigi tard biex iwassal it-tfal l-iskola… u x’hin jasal bilkemm ma jiehux … read more

 • SIMPATICI – eps 260 – 04/02/2015

  Isem: RASSENJAZZJONI Kitba ta’ Frida Cauchi 4 ta’ Frar 2015 fid-20.45 Fid-dar ta’ Joe kulhadd iqum bla hsejjes ta’ xejn, minbarra Ruth li tqum storbjuza bhas-soltu. Ma jridux iqajmu lil Katrin. Jixtiequha tibqa’ mistrieha ghax tinsab inkwetata dwar Jason. Ruth … read more

Our Sponsors