INTRICCI – L-ahhar episodju

F’dan l-ahhar episodju tas-sensiela, jifdal certi kurzitajiet kbar bhal x’inhu r-rizultat ghal Mario u ghal John…… kollox jiddependi minn dak li jixtiequ jsiru jafu! Qisu l-hbiberija bejn Marilena u Peter ma baqghetx ta’ zewgt kollegi fuq ix-xoghol li ma jahmlux lil xulxin. X’kundizzjoni qed jitlob Martin? Min jisfa arrestat? Carmen tithassar lil Nardu li wara kollox bil-hazin kollu tieghu huwa zewgha! Lil min ilaqqa’ Martin? Dawn il-mistoqsijiet u intricci jissolvew jew le?

L-Ahhar episodju tas-sensiela INTRICCI… L-Erbgha 22 ta’ Dicembru 2016 fid-21:00 fuq NET TV.

IS-SOAP OPERA TKOMPLI

Matul l-istaġun li għadda, is-soap opera ta’ Hermann Bonaci Productions Intriċċi kienet segwita minn ħafna. Kull nhar ta’ Erbgħa, kull min iħobb id-drama bil-Malti segwa l-kitbiet ta’ Joe Gatt esegwiti b’mod tajjeb mill-atturi fit-tim immexxi minn Hermann Bonaci.

Serje popolari ma tistax twaqqafha. Ħafna nies talbu lill-produtturi li wara s-sajf Intriċċi tkompli… u hekk se jsir. It-taħlita ta’ atturi stabbiliti ma’ atturi ġodda rnexxiet, tant li issa saru atturi stabbiliti kollha kemm huma. Fiż-żewġ familji Caruana u Camilleri jkomplu jikbru l-piki, l-lussu, r-regħba, t-tentattivi ta’ korruzzjoni, l-infedeltà u l-ġlieda għall-poter ma jieqfu xejn. L-Intriċċi bejn il-familji komplew jikbru, u se jkomplu jitħabblu fis-serje l-ġdida.

Fit-tieni staġun, wieħed jistenna li nsiru nafu jekk Martin huwiex missier Rakela, u x’kien tassew l-imgħoddi ta’ Martin. U Rakela se tibqa’ ma’ Pawlu, jew hemm xi ħadd ieħor interessat fiha? Naraw x’se jiġri minn John u Maxi. Tgħid se jsiru jafu humiex aħwa, jew isiru jafu meta jkun tard wisq?

Fl-aħħar episodji tal-ewwel serje rajna lil min jaffronta lil Xandru, li min-naħa tiegħu spiċċa ħażin. U Nardu spiċċa ferut jew inqatel minn martu stess? U f’dak il-kas x’se jiġri minn Carmen? Aħbar bħal dik ma tintlaqax tajjeb mill-familja ta’ Diandra.

Mistoqsija li baqgħet qatt ma ssolviet, sa issa, hija min qatel lil Ilena. Fit-tieni serje hemm ċans li nsiru nafu min kien. Jew le? Li se naraw żgur hu li tkompli l-logħba bejn Gabriel, Mario u Alexandra. Se naraw il-mod xejn tas-soltu kif se tiżvolġi r-relazzjoni bejn Marilena, Xandru u Peter.

L-imħabba bejn Maria u Martin se tikber. Pamela u Toni se jiddeċiedu għandhomx ikomplu jaħdmu ma’ ta’ Donny jew le. U bilħaqq… se nsiru nafu jekk Carlo hux bniedem onest jew qiegħed jilgħab parti perikoluża. Inkomplu nintebħu kemm Dwardu jaf ħafna… u kemm hu ta’ periklu għal xi ħadd. U bħas-soltu, Neville jispiċċa bejn il-basla u qoxritha. Insomma intriċċi u intriċċi biss.

L-imgħoddi u l-konsegwenzi li ħalla ikompli jilgħab parti kbira fil-kunflitt bejn iż-żewġ kuġini. L-intriċċi komplew aktar ħabblu s-sitwazzjonijiet u qatt ħadd ma staħa juża kull mezz biex ikisser lil ta’ kontrihom. Il-pika ġġib aktar pika… u l-kompetizzjoni fin-negozju inbidlet f’battalja bla tarf b’konsegwenzi familjari, sesswali u tal-poter. U la ż-żewġ gruppi jiġu minn xulxin, aktar jafu l-qoħob ta’ xulxin u aktar lesti jagħmlu ħsara.

INTRICCI kull nhar ta’ Erbgha fid-21:00 fuq NET TV.

 

Ir-Repetizzjonijiet ta’ Simpatici matul ix-xhur tas-Sajf.

 

NET TV mit-Tnejn sal-Gimgha bejn is-13:30 u l-16:30,.

TVM it-Tnejn u l-Hamis fin-12:30 u is-Sibt fit-15:00.

11252645_10205482780642025_6819858451121871109_n

IMG_9652 Mister Fisherman.. program informattiv dwar is-sajd. THobb jew ma thobbx tmur tistad dan il-program zgur ser issibu interessanti ghalik. Ta’ kull gimgha il-prezentatur Josef Camilleri ilghaqqana ma tekniki godda ta’ kif wiehed ghandu jistad sabiex jaqbad dik il-huta partikolari.

Barra minn hekk waqt il-programm ikollna wkoll ir-rokna tal-Kcina, tal-Aquariums, dwar id-dghajes tal-fibre u hafna teknika u informazzjoni ohra interessanti.

Ghalhekk titilfux li ssegwu Mister Fisherman kull nhar ta’ Sibt fis-18:45 fuq TVM.

 

11665418_951409548213198_6659403145635425507_n

 

Intriċċi: il-familji Caruana u Camilleri, zewg familji sinjuri fejn l-istess membri huma rivali ta’ xulxin. Din id-drama tirrakonta hajjithom u dak li akkost ta’ kollox lesti li jaghmlu ghal kull forma ta’ poter. Thobbhom jew tobghodhom mintix se twaqqafhom minn dak li jridu jakkwistaw.
INTRICCI… soap opera gdida minn Ottubru 2015 fuq NET TV.
Intricci Banner

Isem: REGA’ GIE

Kitba ta’ John Suda

14 ta’ Jannar 2015 fid-20.45

Katrin u Charlie jisimghu lil Lieni twerzaq twerzieqa kbira fid-dar taghha. Jixtiequ jghinu imma qed jibzghu ghax jista’ jkun li dahlu xi hallelin. Icemplu lil PC Borg biex imur jara x’gara hu. Minghand Lieni  jinstema’ anke l-glied u Katrin u Charlie aktar jiddejqu jersqu ‘l hemm. PC Borg imur ghand Lieni u jsib xena li qatt ma kien qed jistenna. Ma jistax jemmen lil ghajnejh. Salvu rabat lil xi hadd b’habel. Lil min?

Sagħtejn Flimkien – afternoon Saturday enteraining/magazine programme for all the family in a relaxing environment. Hosted by Hermann Bonaci & Frida Cauchi, is committed to entertain whilst informing the public with anything our viewer deems important to know about.
During each program the hosts invite different local artist every week while having live music by well known musician and TV personality, Mark Spiteri Lucas.

 Information may vary from health to law, from beauty to holidaying, home improvement, fashion, Kitchen and more and more. Discussion is open for guests in the studio featuring different topics, cultural activities while making it a primary promoter for local talent.

Another favourite spot is the recipe with Local known Chef’s.

Live from HBP’s studios in Handaq, the transmission tackles different topics with studio guests to discuss current issues and other themes to guarantee interesting information and advice… professional but yet easy to follow.

Sagħtejn Flimkien – every Saturday at 14:30 on NET TV.

SIMPATICI is to return on TV as from January 2015. With 26 fresh new episodes SIMPATICI is set to be aired on TVM, every Wednesday as from January 2015.

 

SIMPATICI logo

Tiziana is from Marsa but resides in Attard. She started singing and acting at a very young age. He had to work in the summer to pay for her Trinity College exams. She is well known for her character Narcisa in Gizelle, and as Miss Morra in children’s drama XplahhMalhajt.

Premier – on Wednesday after the news.

Hermann Bonaci Productions issellem il-memorja ta’ Lino Grech li halla din id-dinja. Lino jibda imfakkar ghall-kitba tieghu f’ Simpatici u il-parti tas-Sur Callus u hafna aktar! Kondoljanzi lill-familjari u l-hbieb kollha tieghu! Strieh fis-sliem Lino!

Lino Grech | 1930 – 2013

1209152_10201241611033847_1234418644_n

(Ritratt – Lino Grech waqt l-ahhar darba li kellu filming fuq is-set tas-sitcom SIMPATICI)

(Filmat – wahda mix-xena li Lino Grech zgur jibqa imfakkar ghalija waqt is-sitcom SIMPATICI)

Premier! – on Wednesday 16th October at 20:30 on NET TV.

Our Sponsors