SIMPATICI – EPS 262 – 18/02/2015


262 Charlie

Episodju 262

Isem: San Valentinu

Kitba ta’ Joe Gatt

18 ta’ Frar 2015 fid-20.45

Jum San Valentinu, il-jum li fih Jason jaghlaq zmienu. Imma llum Katrin mhix kuntenta ghax Jason jinsab ‘il boghod. Ganni jgib xi pastizzi l-ufficcju… pastizzi li jaqilghu hafna problemi. Minhabba Katrin, San Valentinu se jkun differenti did-darba. Izda Charlie jahsibha mod iehor; jixtieq iferrah lil kulhadd, izda Katrin rasha iebsa…

Our Sponsors