SIMPATICI – eps 257 – 14/01/2015


Isem: REGA’ GIE

Kitba ta’ John Suda

14 ta’ Jannar 2015 fid-20.45

Katrin u Charlie jisimghu lil Lieni twerzaq twerzieqa kbira fid-dar taghha. Jixtiequ jghinu imma qed jibzghu ghax jista’ jkun li dahlu xi hallelin. Icemplu lil PC Borg biex imur jara x’gara hu. Minghand Lieni  jinstema’ anke l-glied u Katrin u Charlie aktar jiddejqu jersqu ‘l hemm. PC Borg imur ghand Lieni u jsib xena li qatt ma kien qed jistenna. Ma jistax jemmen lil ghajnejh. Salvu rabat lil xi hadd b’habel. Lil min?

Our Sponsors